Огляди законодавства
2017.06.02Важливо

Нова Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Автор: Компанія «Дінай»

Міністерство фінансів України наказом N 467 від 28.04.2017 р. внесло зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Це стало необхідним, оскільки чинна декларація не враховує низки законодавчих коректив, які до ПКУ внесено Законом N 1791 від 20.12.2016 р.

Почнемо із самої декларації. Оскільки коментований наказ прибуткову декларацію виклав у новій редакції, то в грифі про затвердження з'явилася інформація про нього - у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р.  N 467.

Крім того, в декларації почали фігурувати нові рядки та зникли деякі старі. Про це далі у таблиці.

 

 

Нові рядки

Рядки з декларації, які виключено

р. 07.2 "страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування", який бере участь у розшифруванні р. 07 - "дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування";

р. 26 "Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8, або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток";

р. 09.1 "сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду";

Вилучено всі рядки, за якими виправляли помилки щодо авансових внесків з податку на прибуток:

р. 09.1.1 "загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї";

р. 36 "Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення";

р. 09.1.2 "сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення";

р. 37 "Сума штрафу (5%) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання";

р. 09.2 "сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України".

р. 38 "Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 36 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств".

Всі вони допомагають розрахувати суми доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей.

р. 39 "Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств".

 

Серед інших змін - фінансова звітність стала повноправним додатком до декларації. Згідно з приміткою до декларації фінансова звітність є невід'ємною частиною декларації, а при заповненні у клітинку "ФЗ" проставляється позначка "+".

Проаналізуємо зміни, яких зазнали додатки до прибуткової декларації.

1. Додаток ЗП (розрахунок зменшення нарахованої суми податку). У новій редакції додатку зникли такі рядки:

- 16.5 "Сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України щодо об'єктів нежитлової нерухомості (пункт 137.6 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України)";

- 16.6 "Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 38 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України".

2. Додаток ПН (розрахунок податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам). Серед змін - поява нових рядків у таблиці 1:

- 25 "Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпунктів "б" і "в" підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України";

- 26 "Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України".

3. Додаток ТЦ (самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку). Зокрема, вилучено графу 8 "Код за Державним класифікатором продукції та послуг". Також змінилися коригувальні графи 15 та 16. Замість них, з'явилися нові:

- при продажу товарів (робіт, послуг): графа 14 "Мінімальне значення діапазону цін/рентабельності" та графа 15 "Сума коригування";

- при придбанні товарів (робіт, послуг): графа 16 "Максимальне значення діапазону цін/рентабельності" та графа 17 "Сума коригування".

4. Додаток ВП (розрахунок податкових зобов'язань за період, в якому виявлено помилку(и)". Зміни до цього додатка дзеркальні до тих, яких зазнала сама форма декларації.

5. Додаток РІ (різниці). Порівняно з іншими додатками, саме цей зазнав найбільших коригувань. Наприклад, у розділі 1, присвяченому розрахунку різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, з'явилися за змістом нові рядки:

- 1.1.3 "Сума залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта";

- 1.1.4 "Сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності";

- 1.2.3 "Сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу".

6. Додаток АМ (інформація щодо нарахованої амортизації). Звернімо увагу на появу нового рядка "А4.1". Як свідчить виноска до цього рядка, він заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів 4-ї групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до п. 43 підр. 4 р. ХХ ПКУ.

7. Додаток ЦП (операції з цінними паперами). Нова редакція додатку, на відміну від минулої, відрізняється появою таких рядків:

- 4.1.3 "Загальний результат переоцінки цінних паперів";

- 4.1.3.1 "Загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування";

- 4.1.3.2 "Загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування";

- 04 "Від'ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах".

Крім цього, рядок 4.1.3 став тепер рядком 4.1.4 "Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів".

Зауважимо, що попередньо документ набере чинності 9 червня - у день його запланованого опублікування в "Офіційному віснику України" N 45.

----------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" (N 467 від 28.04.2017 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.05.2017 р. за N 642/30510 та набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

 

 

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл